Požadavky na umělecká představení, sportovní a jiné hromadné akce, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob

Požadavky na umělecká představení, sportovní a jiné hromadné akce, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob

Tyto požadavky platí pro divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.

Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
 • pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
 • účast na představení, shromáždění či jiné akci je vždy nejvýše 100 osob;
 • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
 • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
 • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
 • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou;
 • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách platí:

 • Je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
 • Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Čerpáno ze stánek Ministertstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/pozadavky-na-umelecka-predstaveni-sportovni-jine-hromadne-akce-do-100-osob/