OPIS PROJEKTU – POVINNÁ PUBLICITA

 „Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca“

 

 

Název projektu: Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca

Kód projektu: 304031S408

Operační program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Stránky programu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-3/2018

Spolufinancovaný z: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 3 Rozvoj místních iniciativ

Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Místo realizace: Česká republika (Zlínský kraj, okres Vsetín, obec Valašské Meziříčí), Slovenská republika (Žilinský kraj, okres Čadca, obec Čadca)

Vedoucí partner: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Hlavní přeshraniční partner: Dom kultúry v Čadci

 

Popis projektu

Cílem projektu je prohloubení přeshraniční spolupráce partnerů vytvořením společné platformy "ČS kreativní inkubátor Valmez-Čadca". Prostřednictvím této platformy dojde k výměně zkušeností a přenosu know-how mezi partnery projektu v oblasti přípravy kulturních akcí zaměřených na podporu kreativity občanů obou měst s cílem oživit veřejný prostor. Cílem vzniklé platformy je také vzbudit u veřejnosti zájem o alternativní kulturu, který bude dosažen změnou dramaturgie městských kulturních akcí. Pro dosažení tohoto cíle bude postupně vybudována síť místních umělců, dojde k několika výměnným pobytem, propagačními konferenci a bude vytvořen dramaturgický plán spolupráce obou organizací. V rámci projektu bude realizováno několik kulturních aktivit, které umožní dosažení výše uvedených cílů.

 

Aktivity, termín realizace projektu

Realizace projektu 24 měsíců, 08/2019 – 07/2021

1.

Riadenie projektu

08/2019

07/2021

2.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

08/2019

07/2021

3.

D1 - Stretnutie pracovného tímu

08/2019

07/2021

4.

D2 - Definovanie spoločných tém, potrieb a problémov

08/2019

12/2019

5.

D5 - Aktivita spoločného plánovania /optimalizácie v oblasti verejnej správy a celospoločensky prínosných oblastiach

10/2019

10/2020

6.

D6 - Vytvorenie spoločnej siete

08/2019

07/2021

7.

D8 - Spoločná aktivita na výmenu skúseností a prenosu know-how medzi partnermi projektu

05/2019

06/2020

8.

D9 - Spoločná výmenná aktivita medzi partnermi projektu (realizácia záujmových aktivít, vzájomné poznanie, osveta, mimoškolské vzdelávanie, vzájomné návštevy)

08/2019

07/2021

9.

D13 - Usporiadanie spoločnej verejnej aktivity v kultúrno-rekreačnej/športovej oblasti

08/2019

12/2020

10.

D19 - Aktivity na podporu činnosti stálej pracovnej skupiny/tímu v oblasti verejnej správy a celospoločensky prínosných oblastiach

04/2021

04/2021

11.

D24 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu

08/2019

07/2021

12.

D25. Obstaranie vybavenia

08/2019

07/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřitelné ukazatele projektu

P0110 Partneři aktivně zapojeni do společných aktivit – cílová hodnota 1

 

Výška nenávratného finančního příspěvku a zdroje financování

Celková výše způsobilých výdajů: 146 330,50 EUR

Maximální výše nenávratného finančního příspěvku ze zdrojů EU: 124 380,92 EUR

Maximální výše nenávratného finančního příspěvku ze zdrojů ŠR SR: 3 837,65 EUR

Maximální výše nenávratného finančního příspěvku ze zdrojů ŠR ČR: 5 397,70 EUR

Výše spolufinancování z vlastních zdrojů příjemce: 12 714,23 EUR