Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Města Valašské Meziříčí, které je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je nabídka kulturních a společenských potřeb veřejnosti.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • poskytování služeb registrovaným uživatelům
  • přímého marketingu
  • zajišťování smluvních vztahů

Kontaktní adresa správce:

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1,
757 01 Valašské meziříčí

IČ: 00368946
DIČ: CZ00368946

Telefon: +420 605 269 706,
e-mail: sterba@kzvalmez.cz

Kontaktní osobou pro řešení vašich požadavků a dotazů je Roman Štěrba:

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
Komenského 1,
757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: +420 605 269 706,
e-mail: sterba@kzvalmez.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromaždovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromaždovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromaždovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem c. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavku a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

V rámci probíhajících akcí, vystoupení a pořadů pořádaných Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. 

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.