Od 10. září platí povinnost nošení roušek

Od 10. září platí povinnost nošení roušek

Od 10. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření):

 • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,

s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách a dětí a osob o ně pečujících v dětské skupině,
 • osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnanců a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osob s poruchou intelektu,
 • osob s poruchou autistického spektra,
 • osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 • pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnanců a osob v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to během soudního řízení,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
 • osob přednášejících,
 • osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osob, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
 • zákazníků provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, které jsou u tohoto obřadu,
 • osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • osob pohybujících se u vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun,
 • sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.